Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Na zajęcia wczesnego wspomaganiu rozwoju realizowane na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 41  przyjmowane są dzieci na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), posiadających aktualną opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanym przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną oraz dokument organu prowadzącego skierowany do dyrektora szkoły w sprawie zapewnienia zajęć.

Wczesne wspomaganie rozwoju to oferta zajęć dla dzieci i rodziców.
Uczestnikami  zajęć są dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do czasu gotowości rozpoczęcia nauki w szkole. Z dzieckiem i jego rodziną pracuje zespół specjalistów. Rodzice otrzymuję porady, wskazówki i niezbędną pomoc.

Celem wczesnego wspomagania rozwoju prowadzonego w naszej placówce jest pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka w stopniu, który pozwala na podjęcie nauki w wybranej przez rodzica szkole (masowej, integracyjnej lub specjalnej).

Wymiar zajęć WWR wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.  Zajęcia prowadzone są indywidualnie  lub w parach, odbywają się zarówno na terenie domu rodzinnego jak i szkoły- w zależności  od wieku dziecka jak i jego możliwości psychofizycznych.

WWR to także przygotowanie rodziców do postępowania z dzieckiem w sposób zgodny z zapisami Indywidualnego Programu Wczesnego Wspomagania dziecka.

Zadania WWR to  rehabilitacja i rewalidacja dziecka, która ma charakter wieloprofilowego oddziaływania na zaburzenia i obejmuje:

 • wielospecjalistyczną ocenę rozwoju (medyczną, psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, ruchową);
 • określenie strefy najbliższego rozwoju, czyli tego, co dziecko jest w stanie wykonać przy pomocy;
 • ustalenie i realizowanie programu wieloprofilowego usprawniania;
 • wspieranie rodziny dziecka z niepełnosprawnością.

Zajęcia WWR w naszej szkole prowadzone są nowoczesnymi metodami pracy:

 • terapia behawioralna
 • terapia logopedyczna
 • Integracja Sensoryczna
 • nauka pływania metodą Halliwick
 •  inne.

Nasza szkoła jest nowoczesnym budynkiem, z bogatą bazą dydaktyczną mieszczącym się w centrum miasta.

Dysponujemy:

 • salą doświadczania świata;
 • salą integracji sensorycznej;
 • gabinetami logopedycznymi;
 • placem zabaw zrealizowanym w ramach programu „Radosna  Szkoła”, spełniającym wszelkie wymogi bezpieczeństwa;

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dotyczy:

 • rozwoju motorycznego;
 • stymulacji polisensorycznej;
 • rozwoju mowy i języka;
 • orientacji i poruszania się w przestrzeni;
 • usprawniania widzenia, słuchu;
 • umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku;
 • komunikacji z otoczeniem i funkcjonowania w relacjach z innymi.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

 • zmniejsza ryzyko opóźnień rozwojowych;
 • spełnia funkcję terapeutyczną;zmniejsza skutki uboczne niepełnosprawności ciążącej na dziecku;
 • dostarcza informacji z zakresu diagnozy, przyczyn zaburzeń, prognoz, wiedzy na temat normalnego rozwoju dziecka i jego stymulacji;
 • umożliwia całej rodzinie przystosowanie się do nowej sytuacji związanej z obecnością i postępowaniem wobec dziecka z niepełnosprawnością;
 • pomaga rodzicom ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym lepiej funkcjonować na wielu poziomach.

 

Większość naszych podopiecznych wyrównuje opóźnienia rozwojowe z którymi do nas trafia.

Galeria zdjęć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się