Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa przeznaczona jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, z autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami w rozwoju.
Do szkoły przyjmowane są dzieci na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych), posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na okres  roku szkolnego, etapu edukacyjnego bądź okresu kształcenia w szkole.

Edukacja podzielona jest na dwa etapy kształcenia:

 • Kształcenie zintegrowane (klasy I - III)
 • Kształcenie przedmiotowe (klasy IV - VI)

Praca z uczniem (dydaktyczna, wychowawcza i rewalidacyjna) opiera się na indywidualnych programach edukacyjno- terapeutycznych ustalonych dla każdego ucznia na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania, i zawierających realne, szczegółowe cele, zadania i treści, mieszczące się w strefie najbliższego rozwoju ucznia.

Szkoła usprawnia i wspiera rozwój intelektualny uczniów, dba o ich bezpieczeństwo i poczucie własnej wartości. Nawet niewielkie postępy ucznia są przez nas wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.

Uczniowie objęci są dodatkową opieką logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną,  rewalidacji ruchowej.

Na każdym etapie edukacji zapewniamy uczniom:

 • dostosowanie poziomu nauczania do rzeczywistych indywidualnych możliwości każdego ucznia;
 • możliwość wzięcia udziału w licznych konkursach plastycznych, teatralnych, muzycznych, sportowych;
 • bezpieczeństwo, opiekę personelu pomocniczego oraz higienistki szkolnej;
 • dużą ilość zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć dodatkowych;
 • opiekę świetlicową (od godz. 7.00 do 16.00);
 • warunki do integracji ze środowiskiem lokalnym;

Nasi uczniowie zdobywają wiele różnych nagród i wyróżnień w trakcie licznych konkursów, festiwali, w których biorą udział - zobacz: osiagnięcia uczniów.

Absolwenci Szkoły Podstawowej kontynuują naukę w znajdującym się, w tym samym budynku Gimnazjum Specjalnym.

Zadania szkoły:

 • tworzenie warunków, niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych i wykorzystywanie sytuacji życiowych do rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów, w tym także umiejętności czytania i pisania, jak również elementarnych umiejętności matematycznych;
 • wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności związanych z samoobsługą, budzenie chęci pomocy innym, umożliwianie doznawania satysfakcji z osiąganej niezależności;
 • stwarzanie sytuacji wychowawczych umożliwiających doświadczanie relacji społecznych, przygotowanie do pełnienia ról społecznych;
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych, uczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
 • stwarzanie sytuacji sprzyjających poznawaniu otoczenia, udział w różnorodnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych w roli odbiorcy i twórcy kultury;
 • przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu, kraju;
 • umożliwianie poznawania środowiska przyrodniczego, budzenie zainteresowania i szacunku dla otaczającej przyrody, wychowanie do życia w harmonii z przyrodą;
 • wspieranie rozwoju sprawności psychofizycznej uczniów, prowadzenie zajęć niezbędnych do rozwoju psychoruchowego;
 • organizowanie warunków do uprawiania przez uczniów różnych dyscyplin sportowych, udziału w zawodach sportowych;
 • stwarzanie warunków do zdobywania umiejętności technicznych i wykorzystywania ich w różnych sytuacjach życiowych, umożliwianie korzystania z urządzeń technicznych, ułatwiających funkcjonowanie w życiu;
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się