Przedszkole

Do Oddziału Przedszkolnego   przyjmowane są dzieci na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) posiadających aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz dokument organu prowadzącego skierowany do dyrektora szkoły w sprawie zapewnienia zajęć.

Oddziały przedszkolne przeznaczone są dla dzieci   z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną (upośledzenie umysłowe stopnia umiarkowanego i znacznego), z autyzmem oraz niepełnosprawnością sprzężoną, w wieku  od 2,5 lat do 10 roku życia.

Praca z dzieckiem opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, ustalonych na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania, i zawierających realne, szczegółowe cele, zadania i treści, mieszczące się w strefie najbliższego rozwoju dziecka.

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą zapewniając dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych oraz dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Przedszkole realizuje zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze dla dzieci w celu:

 • wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem  i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym;
 • wspierania działań wychowawczych rodziców oraz tworzenia warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej;
 • objęcia opieką dzieci ze względu na stopień  niepełnosprawności  i zapewnienie im atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju.

Dzieci objęte są indywidualną opieką logopedyczną.

Przedszkole czynne jest od godziny 7.00 do 16.00.

Dzienny czas pracy w oddziale przedszkolnym wynosi  5 godzin.
Zajęcia rozpoczynają się od godz. 8.00 i trwają  do godz. 13.00.
Dodatkowo nasi podopieczni objęci są codzienną specjalistyczną opieką pielęgniarską.
W każdej grupie jest osoba wspomagająca pracę nauczyciela.
Oferujemy również posiłki przygotowywane na terenie naszej szkoły.

Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w oddziałach przedszkolnych mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe:

 • dogoterapia;
 • zajęcia rekreacyjno sportowe z elementami hipoterapii;
 • zajęcia teatralne;
 • nauka pływania metodą Halliwick;

Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym:

 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową – od 8 do 12 osób w grupie;
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (upośledzenie umysłowe stopnia lekkiego, umiarkowanego i znacznego) - od 6 do 10 osób w grupie;
 • dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami  sprzężonymi od 2do 4 osób w grupie;

W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci w oddziale może być niższa.

Zajęcia w przedszkolu prowadzone są nowoczesnymi metodami pracy:

metody behawioralne, terapia logopedyczna, Integracja Sensoryczna, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu, pedagogika zabawy, nauka pływania metodą Halliwick, metoda aktywnego słuchania muzyki wg. Batti Strauss i inne.

Przedszkole mieści się w nowoczesnym budynku w centrum miasta, pozbawionym barier architektonicznych, z bogatą bazą dydaktyczną.

Dysponujemy:

 • salą doświadczania świata;
 • salą integracji sensorycznej;
 • gabinetami logopedycznymi;
 • placem zabaw zrealizowanym w ramach programu „Radosna  Szkoła”, spełniającym wszelkie wymogi bezpieczeństwa;

Podczas zajęć stwarzamy dzieciom warunki do przejawiania własnej aktywności, ukierunkowujemy i wspomagamy ich rozwój.

Nasze przedszkole  utrzymuje szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym, w tym: z Przedszkolem Nr 19, Państwową Szkołą Muzyczną w Zabrzu, Stowarzyszeniem KONTAKT.

Udział w uroczystościach i imprezach

Co roku organizujemy i uczestniczymy w uroczystościach oraz imprezach, takich jak:

 • Andrzejki;
 • Mikołajki;
 • Integracyjna Spartakiada Mikołajkowa;
 • Wspólne muzykowanie z uczniami Państwowej Szkoły Muzycznej podczas uroczystości „Świąteczna bombka”;
 • Jasełka i wigilia;
 • Dzień Babci i Dziadka;
 • Zabawa karnawałowa;
 • Święto Rodziny;
 • Dzień Dziecka;
 • Urodziny dzieci;

Na Państwa dzieci czeka wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się