Gimnazjum

Gimnazjum Specjalne przeznaczone jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, z autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami w rozwoju.

Do klasy pierwszej gimnazjumprzyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), posiadających aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na etap gimnazjum, z uwagi na niepełnosprawność umysłową, w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Gimnazjum obejmuje trzyletni okres kształcenia, w którym stosuje się nauczanie przedmiotowe: funkcjonowanie w środowisku, plastyka, technika, muzyka, religia, w–f.

Praca z uczniem (dydaktyczna, wychowawcza i rewalidacyjna) opiera się na indywidualnych programach edukacyjno- terapeutycznych, ustalonych dla każdego ucznia na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania, i zawierających realne, szczegółowe cele, zadania i treści, mieszczące się w strefie najbliższego rozwoju ucznia.

Szkoła usprawnia i wspiera rozwój intelektualny uczniów, dba o ich bezpieczeństwo i poczucie własnej wartości. Nawet niewielkie postępy ucznia są przez nas wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.

Celem edukacji ucznia jest rozwijanie jego autonomii, wyposażenie go w takie umiejętności i wiadomości, aby:

 • mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie, w miarę swoich możliwości i umiejętności;
 • zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych;
 • był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności, oraz miał poczucie sprawczości;
 • mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi znając i przestrzegając ogólnie przyjęte normy współżycia, zachowując prawo do swojej inności;

Zapewniamy uczniom:

 • dostosowanie poziomu nauczania do rzeczywistych indywidualnych możliwości każdego ucznia;
 • możliwość wzięcia udziału w licznych konkursach plastycznych, teatralnych, muzycznych, sportowych; 
 • bezpieczeństwo, opiekę higienistki szkolnej;
 • dużą ilość zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć dodatkowych;
 • opiekę świetlicową (od godz. 7.00 do 16.00);
 • warunki do integracji ze środowiskiem lokalnym;

Nasze gimnazjum stawia wysokie wymagania kadrze pedagogicznej.
Nauczyciele przygotowują uczniów do aktywnego (na miarę możliwości indywidualnych) udziału w życiu społecznym, wdrażają do samodzielności, pomagają w podjęciu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji.

Zadania szkoły:

 • tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych i wykorzystywanie sytuacji życiowych do rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów, w tym także umiejętności czytania i pisania, jak również elementarnych umiejętności matematycznych;
 • wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności związanych z samoobsługą, budzenie chęci pomocy innym, umożliwianie doznawania satysfakcji z osiąganej niezależności;
 • stwarzanie sytuacji wychowawczych umożliwiających doświadczanie relacji społecznych, przygotowanie do pełnienia ról społecznych;
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych, uczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
 • stwarzanie sytuacji sprzyjających poznawaniu otoczenia, udział w różnorodnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych w roli odbiorcy i twórcy kultury;
 • przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu, kraju;
 • umożliwianie poznawania środowiska przyrodniczego, budzenie zainteresowania i szacunku dla otaczającej przyrody, wychowanie do życia w harmonii z przyrodą;
 • wspieranie rozwoju sprawności psychofizycznej uczniów, prowadzenie zajęć niezbędnych do rozwoju psychoruchowego;
 • organizowanie warunków do uprawiania przez uczniów różnych dyscyplin sportowych, udziału w zawodach sportowych;
 • stwarzanie warunków do zdobywania umiejętności technicznych i wykorzystywania ich w różnych sytuacjach życiowych, umożliwianie korzystania z urządzeń technicznych, ułatwiających funkcjonowanie w życiu;
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się